Agenda


In verband met het coronavirus en de maatregelen van de regering zijn er geen repetities tot nader order.


Privacyreglement van het AGK

De vereniging “Achterhoeks Gemengd Koor” Borculo (hierna te noemen AGK-Borculo), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

secretaris@agk-borculo.nl

tel.: 0547-352345

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 Het AGK Borculo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft leden van het AGK, projectleden en “Vrienden van het AGK”.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, indien van toepassing

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Lid sinds
 • Stemsoort
 • Ledenlijst met uw naam, adres, woonplaats ,telefoonnummer(s) en mail adres ten behoeve van de onderlinge betrokkenheid.

Indien u van deze lijst verwijderd wilt worden dient u dit schriftelijk te melden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 Het AGK Borculo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw contributiebetaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en overige informatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 Het AGK Borculo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij vernietigen deze gegevens zodra ze niet meer nodig zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden:

 Het AGK Borculo verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het AGK Borculo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons. Let op dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Het AGK Borculo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Het AGK Borculo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.